P.S. SMART TECHNOLOGY CO.,LTD

บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด

 บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด ได้เริ่มดำเนินประกอบการธุรกิจ มาตั้งแต่ปี 2549 และทางบริษัท ได้ดำเนินประกอบธุรกิจด้าน  ภาพและเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่าง ให้ตรงไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรายังรับติดตั้งระบบฉายภาพ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ ระบบเสียงห้องประชุมระบบฉากภาพ จอรับภาพ พร้อมทั้ง รับซ่อมโปรเจคเตอร์ จำหน่ายหลอดโปรเจคเตอร์ จำหน่ายโปรเจคเตอร์ Epson บริการติดตั้ง โปรเจคเตอร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เรามีทีมงานบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง กว่า 10 ปี จึงมีความเพียบพร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกราย 
 

ที่อยู่

424/27 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
+66 2138 2933
+66 2138 2939
info@pssmart.com
pssmarttechnology.thailandpocketpages.com
www.pssmart.com
www.facebook.com/ProjectorSmart
Line ID : mBqdi3P_LO

แผนที่